Læseskolen

Læseskolen

Hvem er vi

Læseskolen i København er skolen, hvor balletbørn i over 150 år har modtaget den boglige undervisning. I dag er Læseskolen en moderne skole med 100 til 110 elever fordelt på 9 klassetrin. 

I 1996 indgik Det Kongelige Teater en aftale med N. Zahles Gymnasieskole, som dermed fik ansvaret for balletelevernes boglige uddannelse. Ballettens læseskole og danseskole er dog fortsat tæt knyttet til hinanden. I fællesskab tilstræber vi, at børnene oplever sammenhæng i deres hverdag, og derfor foregår elevernes skolegang i såvel danseskole som læseskole et og samme sted – nemlig ved Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv.

BESØG LÆSESKOLENS HJEMMESIDE

Hvad vil vi

På Læseskolen vil vi gerne sikre, at det enkelte barn får en god skolegang med tid og rum til at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Vi har fokus på det enkelte barn og dets behov, men fælles for dem alle ønsker vi, at de udvikler en livsanskuelse, der bygger på en kritisk sans, et positivt livssyn samt en stærk tro på sig selv og egne muligheder. Denne "rygrad" skal hjælpe den enkelte til selvstændigt at bestemme retningen for det liv, han eller hun skal leve – hvad enten det bliver et liv på teatret som balletdanser eller et liv uden for teatret.

Skolemiljø

Stemningen på Læseskolen er rar og præget af at være en lille skole med få elever og få voksne, hvor alle kender hinanden. Miljøet på skolen er kendetegnet ved nærhed, tryghed, omsorg og gensidig tolerance. Udover undervisning af høj kvalitet er børnenes selvtillid og selvværd i fokus med det formål at skabe selvstændige og ansvarlige individer. Det forventes, at den enkelte elev tager medansvar for egen indlæring og i enhver henseende repræsenterer skolen bedst muligt.

Skolens lærere

Undervisningen i Læseskolen varetages af lærere ansat af N. Zahles Gymnasieskole. Som medarbejder på Læseskolen forventes det, at man i en positiv og åben ånd altid yder sit bedste og aktivt bidrager til børnenes trivsel. Lærerkollegiet på Læseskolen består i dag af 6 mænd og 7 kvinder samt en skoleleder.

Skoleliv

Skolelivet på Læseskolen

At være elev på Læseskolen er spændende men krævende. Skoledagene er ofte lange, og der er meget eleverne skal nå i løbet af en skoledag. Først skal de til ballettræning om morgenen, derefter i læseskole om formiddagen til ud på eftermiddagen - ofte afbrudt af prøver - og for nogle elever er der balletundervisning igen sidst på dagen, og ikke sjældent medvirker de på scenen om aftenen. 

Det er lange dage. Men det er også sjove, spændende og lærerige dage fyldt med oplevelser og muligheder, man ikke finder andre steder.

Undervisning

 

Vi tilstræber, at det faglige niveau for undervisningen er på linje med niveauet i den almene folkeskole. Uddannelsen følger Undervisningsministeriets lovgivning på området og kvalificerer eleverne med en 9. klasses eksamen til optagelse på en gymnasial uddannelse. Dog tilrettelægges undervisningen under hensynstagen til de særlige forhold, der er for balletelever. Når eleverne har bestået 9. klasse, vil de typisk fortsætte på aspirantuddannelsen. Hvis eleverne ikke består balleteksamen, er de fra 3. klasse, hvis de ønsker det, sikret en fortsat skolegang på N. Zahles Gymnasieskole.

Skole-hjem-samarbejde 

Samarbejde mellem skolen og hjemmet er af stor betydning for Balletskolen og vægtes højt. Det udmøntes gennem skole-hjem-samtaler, forældremøder og forældrerådsmøder.

Der er et årligt forældremøde ved starten af året, hvor forældrene møder alle klassens lærere og skolens balletlærere. Her får forældrene et indtryk af, hvad der skal ske i løbet af året, og de inddrages i nye tiltag på skolen.

I november og april er der skole-hjem-samtaler i alle klasser. Her møder forældrene to til fire lærere, der er tilknyttet klassen. De gennemgående lærere til skole-hjem-samtalerne er klasselæreren, dansklæreren og matematiklæreren. De øvrige lærere er i en slags turnus, så de skiftes til at sidde med.

Parallelt med, at Læseskolen har skole-hjem-samtaler, har forældrene lignende møder med danselærerne og de tilsynsførende på Balletskolen.

Endelig mødes forældrerådet med repræsentanter fra hele Balletskolen op til flere gange om året, hvilket giver forældrene mulighed for at drøfte elevernes skoleliv og Balletskolens planer for fremtiden.

Fag og timefordeling 

På Læseskolen får eleverne undervisning i alle de almindelige skolefag som matematik, dansk, engelsk, fransk, tysk, fysik, kemi, biologi, natur/teknik, religion, historie, musik og billedkunst. Derudover får de undervisning i rytmik, ballethistorie og kunsthistorie, da det skønnes at være en del af en balletdansers uddannelse og almene dannelse. Med et skoleskema, hvor der både skal være plads til ballettræning, prøver og skoletid, er der fag, som vi ikke tilbyder på Læseskolen. Vi tilbyder hverken fagene husgerning, sløjd eller håndarbejde. 

Traditioner

 

Første skoledag

På den første skoledag efter sommerferien mødes alle elever, forældre, lærere og ledelsen på Balletskolen i en af de store dansesale på Det Kongelige Teater. Der bydes velkommen med taler, sang og musik. Dagen afsluttes med, at eleverne på hvert klassetrin mødes med deres klasselærer og ser deres nye klasseværelse på Læseskolen.

Morgensang

En af de gode gamle traditioner er morgensang, som afholdes dagligt. Her synger vi årets sange ledsaget af en musiklærer på klaver, mens elever til tider optræder med musik, sang eller skuespil. Morgensang er både en vigtig social begivenhed, men den er også vigtig, fordi det er her, at ledelsen, lærerne eller pædagogerne fra pasningen giver fælles beskeder til eleverne.

Generalprøver

Vi går til generalprøver på teatrets forestillinger så ofte som muligt. Det er primært balletterne, vi ser, mens skuespil og opera inddrages, hvis det har faglig relevans. Generalprøverne ligger normalt i skoletiden, og der gives besked til hjemmene, hvis børnene får senere fri, end de plejer.

Halloween 

I november måned mødes eleverne en sen aften til Halloween-fest. Denne uhyggelige, men festlige aften, arrangeres af forældreforeningen og foregår i festsalen på N. Zahles Gymnasieskole. Vi spiser og drikker, leger sjove lege og kårer aftenens bedste kostumer. Somme tider er elever fra Holstebro eller Odense Balletskole med til festen.

Juleklip 

Hvert år i december måned inviterer forældreforeningen alle eleverne og deres familie til julehygge på Læseskolen. Vi spiser æbleskiver, klipper julehjerter og synger julesange.

Juleindledning 

På kalenderårets sidste skoledag afholder vi juleindledning i Holmens Kirke, hvor hele skolen deltager, og hvor forældrene også er meget velkomne.

Julebal

Årets julebal afholdes altid den 22. eller 23. december på Gamle Scene. Det er en magisk og meget traditionsrig aften, som børnene hvert år glæder sig til. Alle med tilknytning til Balletskolen mødes til en festlig aften med god julemad, gaver, musik, underholdning og mange gode timer på dansegulvet på Gamle Scene - hvor der er tradition for, at de voksne dansere fra Den Kongelige Ballet kommer og danser med om juletræet.

Fastelavn 

I februar måned holder vi traditionen tro fastelavn. Alle elever og lærere samles i en af de store dansesale. Vi slår katten af tønden, kroner årets kattedronning og kattekonge, spiser fastelavnsboller, leger og kårer årets bedste kostumer.

Forårskoncert

Læseskolens musiklærer afholder hvert år forårskoncert med eleverne for deres familie og venner. Eleverne optræder med sang, dans og musik.

Kunstudstilling 

Læseskolens billedkunstlærer arrangerer hvert år en kunstudstilling for elevernes familie og venner. Eleverne præsenterer udvalgte værker, som de har lavet i billedkunsttimerne i løbet af skoleåret.

Temauge

Hvert andet år afvikler læseskolen en temauge. Når vi har temauge bliver den normale struktur på en skoledag tilpasset, så lærerne kan finde sammen i nye teams, og eleverne kan samarbejde i større grupper på tværs af årgangene.

Klasselærerdag

I juni måned arrangerer klasselærerne på Læseskolen en klasselærerdag. Formålet med denne dag er, at eleverne og deres klasselærer med ture ud af huset får fælles oplevelser, der styrker sammenholdet i klassen.

Læseskolens sommertur

Som et sidste punktum for skoleåret afvikles en fælles sommertur for alle eleverne samt de voksne fra både danseskole, Læseskole og tilsynet.

Andre tilbud

 

Tilsyn og pasning

På Balletskolen er der ansat tilsynsførende pædagoger, som tager sig af eleverne fra de møder om morgenen til de har fri. De tilsynsførende er bindeleddet mellem danseskolen og læseskolen og er garanter for elevernes trivsel og sociale liv, når de ikke træner eller har undervisning. De tilsynsførende varetager ligeledes kommunikationen med forældrene omkring forestillinger, prøveforløb og dagligdag. I forbindelse med forestillinger, turnéer og andre arrangementer er eleverne altid under opsyn af de tilsynsførende.

SFO

Elever i Balletskolens indskoling er tilknyttet en SFO-ordning. Læs mere her

Madordning

På Læseskolen har vi frokostpause fra kl. 11:15 til 11:50. De fleste elever og lærere spiser i kantinen på Det Kongelige Teater. Eleverne kan medbringe egen mad og drikke, eller de kan købe deres mad i kantinen. Læseskolen tilbyder derudover en madordning, hvor eleverne frit kan spise af kantinens buffet eller nyde dagens varme ret. Det koster 25 kroner om dagen for en elev på Balletskolen at være med i madordningen. Derudover kan eleverne vælge mælk, juice og frugt til deres ordning. Madordningen administreres af forældrerådet, og tilmeldte elever betaler for et halvt år af gangen.

Boglån

Der er ikke noget decideret bibliotek på læseskolen, men der er bøger til hjemlån.
Hjemlånet styres af en lærer, der har fået tildelt nogle timer til at håndtere ”biblioteket”.

Elevråd 

Skolens elevråd består af én repræsentant fra hver klasse. En kontaktlærer fra Læseskolen hjælper eleverne med arbejdet. Balletskolen har også én repræsentant i elevrådet, der deltager i møderne. Elevrådets formand og kontaktlæreren skriver dagsorden og referat af møderne. Elevrådet kan kontakte skolens ledelse for at tale om problemer eller stille forslag til skolen. Elevrådet har udpeget en formand, der kan repræsentere elevrådet ved særlige lejligheder som for eksempel forældrerådsmøder.

Kontaktlærer til elevrådet: Peter Nielsen

Forældreråd

Forældrerådet består af én forældrerepræsentant fra hvert klassetrin. Forældrerådet har til opgave at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem hjem og skole. Forældrerådet mødes 4 - 6 gange om året med Balletskolens ledelse, Læseskolens ledelse og repræsentanter fra tilsynet.

Intranet

Et veludbygget Intranet sørger for, at forældre, lærere, ledelse og elever kan holde sig opdateret om alt, hvad der foregår på skolen samt aftale praktiske ting hjemme fra computeren.

Praktiske oplysninger

 

Indmeldelse 

Indmeldelse sker ved en optagelsesprøven til Balletskolen.

Udmeldelse 

I kan til enhver tid vælge at udmelde jeres barn fra Balletskolen. Men hvis man vælger Balletskolen fra, vælger man ligeledes Læseskolen fra. Man kan ikke kun gå det ene eller det andet sted, de hænger uløseligt sammen.

Der er balleteksamen én gang om året, og de elever, der ikke består balleteksamen, bliver ligeledes nødt til at finde en ny skole. Hvis man ikke har en lokal skole i tankerne, er der et andet tilbud, idet Læseskolen er en del af N. Zahles Gymnasieskole, og elever, der ikke består balleteksamen, vil fra 3. klasse kunne få en plads på N. Zahles Gymnasieskole på Nørre Voldgade.

Adresseændring 

Det er vigtigt, at Læseskolen altid kan komme i kontakt med elevernes forældre. Vi registrerer alle elever med forældrenes navn, adresse, telefon, og mail. Hvis oplysningerne på en elev ændres i løbet af skoletiden, skal Læseskolen informeres hurtigst muligt.

Transportgodtgørelse

Elever, der har en lang vej til og fra skole, kan søge om transportgodtgørelse. Betingelserne for transportgodtgørelse fastsættes fra år til år.