Det Kongelige Operaakademi

Det Kongelige Operaakademi

Operaakademiet tilbyder en 3-årig uddannelse som operasanger i et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Akademiet har til huse i Operaen på Dokøen, og undervisningen foregår både i Operaen og på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

Uddannelsen er en overbygning til Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums kandidatuddannelse for sangere. Unge begavede sangere med en privat uddannelse kan dog også søge optagelse på lige fod med institutionsuddannede. Samarbejdet mellem Konservatoriet og Det Kongelige Teater består i princippet i, at Det Kgl. Danske Musikkonservatorium er ansvarlig for den vokale og musikalske undervisning og Det Kongelige Teater for den musikdramatiske.

Aktivitetskalender

Efterår 2015

Work-shop-afleveringer:
6. og 8. oktober kl. 19 på Takkelloftet (gratis adgang)
24. og 27. november kl. 19 på Takkelloftet (gratis adgang)

Forår 2016

Koncerter på Gamle Scene:
Gamle Scene den 29/1 og 31/1-2016 kl. 19.30 
Solister: Operaakademiets studerende.
Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Symfoniorkester.
Dirigent: Christian Badea.
Konferencier: Viceforstander Kim von Binzer

Poppeas Kroning, opera af Monteverdi 
Takkelloftet 1., 3., 5. og 7. marts 2016 kl. 20.
Solister: Operaakademiets studerende.
Orkester: Det kgl. Danske Musikkonservatorium – afdelingen for tidlig musik
Instruktion: Ashley Dean.
Dirigent: Peter Spissky

Eksamen og afleveringer 2016 på Takkelloftet, Operaen.
17. maj kl. 19 Operaakademiets 1.-års studerende
20. maj kl. 12 Eksamen
25. maj kl. 12 Eksamen
27. maj kl. 12 Eksamen
Der er gratis adgang.

I sæsonen 2015/2016 medvirker følgende studerende i Det Kongelige Teaters forestillinger:

Anne Sophie Hjort Ullner, Sara Madeleine Swietlicki og Julie Meera Albertsen (Brudejomfruer i Der Freischütz ) 
Julie Meera Albertsen (Barbarina i Figaros Bryllup)
Martin Hatlo,(Francis i Boulevard Solitude) 
Astrid Nordstad – Flora og Eivind Kandal – Gaston (i La Traviata)
Signe Sneh Schreiber -  Suor Genovieffa og Anne Sophie Hjort Ullner – Suor Osmina (i Suor Angelica)
Joel Kyhle (5. jøde i Salome)
Anne Sophie Hjort Ullner (Osmina-Trittico)

Om uddannelsen

Om uddannelsen

På 1. år arbejdes der med grundlæggende fysiske og dramatiske fag og musikalsk med ensembler og indstudering af partier, hovedsagelig på originalsprog. Derefter går man gradvist i gang med mindre musikdramatiske opgaver.

I løbet af 2. og 3. år udvides det musikdramatiske arbejde både stilistisk og genremæssigt, samtidig med at der foranstaltes større og mindre produktioner og koncerter både med klaver og orkester.

Endvidere tilstræbes det, at eleverne får praktisk sceneerfaring ved at medvirke i forestillinger på Det Kongelige Teater eller andre operascener.
Under hele uddannelsen arrangeres kurser i f.eks. stildans, sminkning, fægtning, sprog, skuespildramatik samt masterclasses og interpretationskurser med internationale scenekunstnere.

Lærerstab

Forstander: Anne Margrethe Dahl
Viceforstander: Kim von Binzer
Individuel sangundervisning (hovedfag): Professor Kirsten Buhl Møller, Docent Susanna Eken, Operasanger/Forstander Anne Margrethe Dahl
Musikalsk uddannelsesleder: Fiona MacSherry
Dramatisk uddannelsesleder: Ebbe Knudsen

Yderligere er der for hver sæson tilknyttet en lang række dramalærere, instruktører, repetitører, kapelmestre, bevægelseslærere, sprogcoaches og dramaturger.

Studieordning

Musikalske fag

Individuel sang (hovedfag): Regelmæssig individuel undervisning gennem hele studieforløbet. Den studerende skal opnå den vokaltekniske og musikalske færdighed, der kvalificerer til fuldt professionel scenisk udførelse af mellemstore/store partier i stemmefagets repertoire.

Repetition: Regelmæssig individuel undervisning gennem hele studieforløbet. Indlæring af det stof, der anvendes i den øvrige undervisning, og grundlæggende repertoirekundskab. Suppleres i løbet af studietiden med "rolleindstudering med repetitør" (s.d.)

Deklamation/taleteknik: Udviklingsfag på 1. år, der i arbejdet med tekst og stemme lægger grunden for de dramatiske fag. Kan efter behov fungere som støttefag til sangundervisningen, såfremt den enkelte studerende har basale taletekniske problemer. Efter 1. år kan faget tildeles efter indstilling.

Sprog: Svarer grundlæggende til kravene for Musikkonservatoriets studieordning for faget sang (s.d.). Undervisningen skal støtte indlæringen af fremmedsproget repertoire, og kan efter behov udformes kontinuerligt i kurser og/eller som konsultationstimer i tilslutning til praktiske opgaver.

Ensemblesang / arbejde med recitativer / klaverprøve med coach/dirigent: Gennemgående fag under hele studieforløbet. Træning af musikalske ensemblediscipliner med særlig scenisk relevans. Undervisning i mindre grupper.

Dramatiske fag

Dramatik: Holdundervisning gennem 1. studieår. Grundlæggende skuespilteknik (f.eks. udfra improvisation, gruppeøvelser og ikke-sungne tekster) integreres gradvis med musikdramatik.

Musikdramatik: Afløser gradvist dramatik som grundlæggende dramatisk fag. Tilrettelægges som scenisk arbejde med afsnit eller komplette værker fra operalitteraturen, individuelt eller i hold sammensat efter opgavens krav. Hvert projekt afsluttes normalt med en fremvisning, som udgør det primære grundlag for vurderingen af den studerendes standpunkt og udvikling.

Musikalsk interpretation samt Rolleindstudering med repetitør: Individuelle discipliner, gennemgående fag under hele studieforløbet. Fungerer både som støttefag til det musikdramatiske arbejde og som repertoireindlæring, samt som forberedelse til forsyngninger (auditions).

Fysiske fag

Opvarmning, styrketræning, improvisation, dans: Holdundervisning kontinuerligt gennem hele studieforløbet. Metoder er bl.a. moderne dans, stildans, fægtning, stunt. Træning af scenisk kropsbevidsthed. Der kan ligeledes tildeles undervisning i støttefag som afspænding, Alexanderteknik, Pilates eller lignende efter indstilling fra hovedfagslæreren.

Disse fag udgør den grundlæggende uddannelse, som suppleres med kurser og studierejser

Kurser: I musikalsk/sceniske færdigheder: f.eks. Masterclasses, mime, fægtning, orkestersamarbejde, sminkning, kulturelle orienteringsfag m.m.

Studierejser: Der tilstræbes 1 rejse pr. år til operahuse og/eller uddannelsesinstitutioner i udlandet.

Formål, indhold og progression for de enkelte fag

Der tilstræbes en åben studiestruktur med henblik på:

  • Individuel strukturering af studiet for den enkelte studerendes udviklingskurve.
  • Integration af fagene, både mellem og indenfor hovedgrupperne - f.eks. følges udviklingen i det musikdramatiske arbejde af sanglæreren, og sprogundervisningen kan koordineres med konkrete projektopgaver.
  • Kombination af koncentreret projektarbejde (f.eks. kurser, musikdramatik, praktik) med regelmæssige skemafag (f.eks. sang).
  • Studieordning

Optagelse

Der afholdes optagelsesprøve hvert år i februar/marts, og der optages ca. seks studerende.

I 2016 er optagelsesprøven den 26. 27. og 28. februar. Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00

Information om optagelse kan hentes (PDF) på Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums hjemmeside eller ved henvendelse til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på telefon +45 72 26 72 26. 

Ansøgning til Operaakademiet foregår via musikuddannelser.dk
Såfremt der opstår problemer med ansøgningen på musikuddannelser.dk kontakt venligst admission@dkdm.dk eller kvbi@kglteater.dk

Skemaer til rekvirering af danske oversættelser kan downloades her

Optagelsesprocedure: Der afholdes optagelsesprøve til Operaakademiet én gang årligt. Optagelsesprøven bedømmes af en censorkomité, bestående af: 

  • Forstanderen ved Operaakademiet.
  • En fagcensor, udpeget blandt de lærere, der på Det Kongelige Teater er tilknyttet Operaakademiet.
  • En fagcensor, udpeget blandt de lærere, der på DKDM er tilknyttet Operaakademiet.
  • Samt to eksterne censorer, som beskikkes for en 3-årig periode af Kulturministeriet efter indstilling fra Operaakademirådet.

Indstilling til optagelse foretages af censorkomitéen. Beslutning om optagelse træffes af Operaakademirådet efter udtalelse fra forstanderen. 

Adgangsgrundlag: Kvalificeret er enhver, der efter censorkomitéens vurdering af den aflagte prøve vil kunne antages at virke som operasanger indtil højeste kunstneriske niveau efter en normal 3-årig uddannelse, eller i særlige tilfælde efter en 4-årig uddannelse.

Der forudsættes et alment-musikalsk kundskabsniveau svarende til kravene efter Konservatoriets kandidatuddannelse. Det er en forudsætning, at den optagelsessøgende kan modtage undervisning på dansk.

Optagelsestal: Der optages årligt ca. 6 studerende.

Fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse: Tilmelding sker www.musikuddannelser.dk hvor ansøningsskemaet i udfyldt stand skal sendes med post og være Det Kongelig Danske Musikkonservatorium i hænde senest 1. februar kl. 12.00

Forud for prøven modtager aspiranten indkaldelse med angivelse af tid og sted for prøvens afholdelse, samt orientering om prøvens form og forløb. Umiddelbart efter prøven modtager aspiranterne besked om indstilling. Dog kan endelig besked om optagelse først meddeles efter behandling i Operaakademirådet.

Klageadgang: Klager over optagelsesprøven behandles i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 328 af 22. maj 1995.

Bedømmelse: Bedømmelsen baseres på en samlet vurdering af aspirantens mulighed for efter endt uddannelse at kunne virke som operasanger på højeste kunstneriske niveau.

Operaakademiets ledelse fastlægger vejledende retningslinier for optagelsesproceduren.
Ved bedømmelsen gives karakter ud fra 7-trinskalaen.
Ved beslutning om optagelse kan, ud over det begrænsede antal studiepladser, bl.a. også indgå hensyn til fordelingen af stemmetyper, hvilket er afgørende for institutionens funktion.

Optagelseskrav: To operaarier og et større operarecitativ, mindst én af opgaverne sunget på dansk. Samlet varighed af det opgivne stof: max. 12 minutter. Dommerkomitéen er berettiget til kun at høre dele af programmet efter eget skøn.

I forbindelse med den normale optagelsesprøve vil censorkomitéen kunne foranledige afholdt tillægsprøver. Disse prøver kan f.eks. rumme flg. punkter:

Der synges en enkel sang eller romance efter eget valg på ansøgerens modersmål, enten med klaverakkompagnement eller uakkompagneret. Varighed max 3 minutter.

Der fremføres en monolog el.lign. fra et skuespil eller et stykke prosa eller et digt efter eget valg - på ansøgerens modersmål. Varighed max. 3 minutter.

Der udføres et improvisationsforløb sammen med en tilforordnet dramatisk lærer, med hvem opgaven aftales på stedet.

Der arbejdes musikalsk med en tilforordnet repetitør på en arie eller et recitativ.

Alle indstuderede opgaver fremføres udenad.

Kontakt

Postadresse

Operaakademiet 
Postboks 2185 
1017 København K
E-mail: oakontor@kglteater.dk

Forstander

Anne Margrethe Dahl 
33 69 37 81 
E-mail: amda@kglteater.dk 

Viceforstander

Kim von Binzer 
33 69 37 90 
E-mail: kvbi@kglteater.dk 

Sekretariat

Susanne Rolin 
33 69 37 91 
E-mail: suro@kglteater.dk 

Helena Schulstad
33 69 37 92
E-mail: hsch@kglteater.dk

Cecilie Engen Winton 
33 69 37 93/92 
E-mail: cewi@kglteater.dk